I. Úvodní ustanovení

Tyto všobecné obchodní podmínky (dále je VOP) platí při nákupu v internetovém obchodě
www.rejzadoma.cz, provozovaném Do Anh Duc (další údaje viz Prodávající/dodavatel v části II.)
a na ostatní formy. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a
upravují vztahy mezi Do Anh Duc, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně
druhé, které vzniknou v rámci realizace internetového obchodu v souladu se zákonem č. 89/2012
nový občanský zákoník (NOZ). Do Anh Duc, IČO: 88500705 , se sídlem Černokostelecká
1807/125, Praha 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze je

poskytovatelem dárkových. edukačních a zážitkových služeb. Tel. 774706789 , e-mailem na
rejzadoma.info@gmail.com
Tyto VOP upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi Do Anh Duc, a
objednatelem služby, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je služba objednána, nebo která službu
využije. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České
republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto VOP, občanským
zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon
číslo 634/1992 Sb. v platném znění).
Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními
podmínkami a občanským zákoníkem (zákon číslo 89/2012 Sb. v platném znění).

II. Vymezení
základních pojmů

Spotřebitelská smlouva –

smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiná smlouva, kde na jedné straně vystupuje podnikatel
a na druhé straně spotřebitel; spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu
s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Poskytovatel služeb nebo též poskytovatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná
v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to podnikatel, který přímo nebo
prostřednictvím jiného podnikatele (dále jen „dodavatel služeb“) poskytuje služby.

Objednatel služby nebo též objednatel – (i)

objednatelem může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která užívá
služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito službami; (ii) objednatelem může být také
podnikatel, který užívá služby za účelem svého podnikání s těmito službami.

Příjemce služby

nebo též příjemce – je jím buď přímo objednatel služby nebo třetí osoba v jejíž prospěch byla
smlouva uzavřena, a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba které příjemce služby svá práva a
povinnosti ze smlouvy postoupil.

Internetový obchod
Elektronický obchod je jedna z forem uzavírání smluv s výhradním použitím alespoň jednoho
komunikačního prostředku bez současné fyzické přítomnosti stran. Jedná se o objednávkový
systém provozovaný na internetových stránkách podnikatele, který je v pozici prodávajícího, jenž
nabízí zboží nebo služby kupujícím.

Podnikatel
Podnikatel je ten kdo samostatně a soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost
výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku. Pro
účely těchto VOP se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy
související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého
povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
Spotřebitel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec
samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Kupující
Kupujícím je buď spotřebitel nebo podnikatel.
Smlouva
Nákup zboží/ služby se provádí na základě kupní smlouvy, kterou se prodávající zavazuje, že
kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a
kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupujícímu kupní cenu. V případě, že je
smlouva uzavírána mezi podnikatelem a spotřebitelem jedná se o spotřebitelskou smlouvu.

Spotřebitelská smlouva uzavřená mezi Do Anh Duc. jako prodávajícím a spotřebitelem jako
kupujícím je smlouvou uzavřenou distančním způsobem s použitím internetu.
Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu
nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty
určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně slabší
smluvní strany – spotřebitelů, zvláště pak nezletilých.

Zážitkovým certifikátem/poukazem/voucherem je poukázka prokazující oprávnění objednatele
nebo příjemce služby využít službu blíže specifikovanou v průvodním dopise a na internetových
stránkách www.rejzadoma.cz za podmínek stanovených v těchto Všeobecných obchodních
podmínkách. Zážitkový certifikát/poukaz/voucher následně také slouží jako vstupenka na zážitek.
Univerzální certifikát/poukaz/voucher

– je zážitkový certifikát/poukaz/voucher na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové
hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v
těchto VOP.

Zážitkový balíček

– je zážitkový certifikát/poukaz/voucher na poskytnutí služeb s uvedením bodové/kreditové
hodnoty opravňující k využití služby dle výběru příjemce služby za podmínek stanovených v
těchto VOP.

Provozovatel cestovní kanceláře (cestovní kancelář)

– je podnikatel, který je na základě koncese oprávněn organizovat, nabízet a prodávat zájezdy
ve smyslu ustanovení § 1 zákona č. 159/1999 Sb., zákona o některých podmínkách podnikání v
oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Všeobecné obchodní
podmínky (dále VOP)

Text blíže vymezující a upřesňující práva a povinnosti dodavatele a spotřebitele v jejich
smluvním vztahu, na který zadavatel na stránkách internetového obchodu spotřebitele před
uzavřením smlouvy dostatečně a viditelným způsobem odkazuje, se kterým má spotřebitel
možnost se s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy seznámit a který se stává
nedílnou součástí uzavírané smlouvy a jako takový je závazný.

Prodávající
Prodávajícím je podnikatel Do Anh Duc, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své
obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 1. Základní údaje:
  Do Anh Duc
  tel.: (+420) 774 706 789
  IČO: 88500705 DIČ: CZ9103044313
  Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
  Banka: ČSOB, a.s.
  Číslo účtu CZK: 249862140/0300
 2. Provozní doba: dle telefonické domluvy : +420 774706789
  Po – Pá 8:00 – 18:00 hod.

III. Sdělení před
uzavřením smlouvy
se spotřebitelem

zákoníku (dále jen NOZ) následující:
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
b) spotřebitel není povinen zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu s výjimkou případů, kdy
je taková to platba předem individuálně sjednána
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, je nejkratší
dobou, po kterou bude smlouva strany zavazovat 6 měsíců od uzavření kupní smlouvy
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované
plnění, budou rozhodující pro stanovení ceny údaje na webových stránkách platné v
době uzavírání kupní smlouvy

e) v případě smluv na dobu neurčitou budou spotřebiteli účtovány vedle ceny s aktuální
výši DPH také náklady na dopravu dle aktuálních ceníků dopravců
f) spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení zboží/
služby, a to za podmínek a způsobem uvedeným v článku X.
g) spotřebitel, v případě odstoupení od smlouvy, má povinnost nést náklady spojené s
vrácením zboží/ služby
h) předmětem plnění nejsou služby
i) případy kdy nelze odstoupit od smlouvy jsou uvedeny v článku X.
j) v případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením své stížnosti příslušným odborným
zaměstnancem prodávajícího může se obrátit na statutární orgán prodávajícího nebo se
se stížností může obrátit na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru

IV. Ochrana osobních
údajů

 1. Prodávající se zavazuje respektovat a chránit osobní údaje poskytnuté kupujícím v
  souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (zákon č.
  101/2002 Sb.). Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou
  použity pouze pro interní potřebu internetového obchodu www.rejzadoma.cz a nebudou
  zveřejněny, poskytnuty třetí osobě (s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní
  údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží/
  služby) či nijak zneužity. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a
  shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění
  smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu (postačí emailem) s tímto
  zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich
  opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 2. Poskytnuté osobní údaje jsou využívány zejména za těmito účely
  – úspěšně vyřizovat objednávky od kupujícího, reklamace atp.
  – informovat kupujícího o skutečnostech, které přímo souvisejí s jeho objednávkami,
  reklamacemi atp.
  – poskytovat kupujícímu informace o zboží/ služby, cenách atp.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo využívat všech veřejně dostupných prostředků k ověření
  pravdivosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů.

Internetové stránky poskytovatele služeb mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky
třetích osob; poskytovatel služeb není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za
služby na nich nabízené.
V souladu s ustanovením § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační
společnosti a o změně některých zákonů (zákona o některých službách informační společnosti)
může Do Anh Duc použít elektronický kontakt získaný od svého zákazníka pro potřeby šíření
obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb (pro zasílání
newsletterů), a to i bez předchozího výslovného souhlasu zákazníka. Každý zákazník má v tomto
případě při zaslání každé jednotlivé zprávy (každého jednotlivého newsletteru) možnost zdarma
odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu, a to kliknutím na
příslušný výslovný odkaz v newsletteru.

 1. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout zpracovat registraci v případě, že nabude
  zjištění, že poskytnuté údaje:
  – nejsou pravdivé
  – byly poskytnuty osobou nebo subjektem, jemuž nepřináleží
  – byly poskytnuty se záměrem, který je v rozporu se zákony platnými na území ČR
 2. Kupujícím poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány a bezpečně uchovány v
  informačním systému prodávajícího a jsou bezpečně chráněny proti zneužití třetí
  stranou.
 3. Kupující má kdykoliv právo požádat o změnu těchto údajů, případně v souladu s
  obchodními podmínkami může požádat o zrušení registrace písemnou formou.
 4. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě
  elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli
 5. Kupní smlouva a objednávka
  Kupní smlouva vznikne mezi prodávajícím a kupujícím prokazatelným zasláním řádné
  objednávky způsobem a
  za podmínek níže uvedených a je závazná jak pro prodávajícího tak pro kupujícího.
 6. Objednávat je možno následujícími způsoby:
  – prostřednictvím elektronického obchodu na www.rejzadoma.cz
  – e-mailem na adrese rejzadoma.info@gmail.com, případně na konkrétní adrese některého z
  dalších obchodníků

– osobně
– telefonicky (jedná se o hovor s obchodníkem, který je zpoplatněn dle běžných tarifů daných
operátorem kupujícího)
Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám.

 1. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se prokazatelně seznámil a souhlasí s těmito
  obchodními podmínkami, jakož i Reklamačním řádem, a to ve znění platném a účinném
  v okamžiku odeslání své elektronické objednávky.
  Znění obchodních podmínek a reklamačnímu řádu zcela porozuměl. Je si vědom, že
  Obchodními podmínkami je jako kupující vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy. Obchodní
  podmínky a reklamační řád jsou v aktuálním znění k dispozici ke stažení na stránkách
  internetového obchodu www.rejzadoma.cz. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit
  nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
  Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či
  kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, rozhodným právem
  však zůstává právní řád České republiky. Objednávka kupujícího s výjimkou telefonické
  objednávky je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná
  třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou
  patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před
  vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
 2. Objednávka zrealizovaná některým ze způsobů uvedených v bodě 1 je závazná a zrušit ji
  lze jen za následujících podmínek:
  Podnikatel: V případě zrušení objednávky zboží/ služby objednávaného u dodavatele speciálně
  na jeho žádost může prodávající požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 100% z ceny
  zboží/ služby + dopravné. Tato penalizace bude prodávajícím vždy uplatněna v případě, že se
  bude jednat o zrušení objednávky na zboží/ služby, které bylo speciálně objednáno pro
  kupujícího na základě jeho závazné objednávky. Prodávající má povinnost, v případě přijetí
  takovéto objednávky, upozornit podnikatele na takové zboží/ služby písemnou formou.
  Penalizační faktura bude vystavena také v případě, kdy kupující odmítne převzít objednané
  zboží/ služby a objednávka se tím zruší automaticky.
  Spotřebitel: ustanovení článku V. bod 3 neplatí pro spotřebitele

VI. Cenové kategorie
a ceny, uzavření
kupní smlouvy

 1. Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na
  základě části II., bodu “Kupující” těchto obchodních podmínek.
 2. Nabídka prodeje zboží/ služby a ceny tohoto zboží/ služby zůstávají v platnosti po dobu,
  kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Akční ceny platí do vyprodání
  zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží/ služby nebo po dobu časově určenou.
 3. Je- li kupujícím podnikatel, je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka
  zboží/ služby kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení
  závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem s výjimkou
  ustanovení odst VIII, bodu 3.
  Ceny na objednávce se pro kupujícího podnikatele se stávají závaznými až v okamžiku potvrzení
  objednávky ze strany prodávajícího, tedy uzavřením kupní smlouvy. Ceny jsou uvedeny vč DPH.
  V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Nový ceník nabývá platnosti a
  účinnosti okamžikem jeho zveřejnění na webové stránce prodávajícího. V případě zboží/ služby,
  které není v den doručení objednávky na skladě, fakturuje prodávající cenu platnou v den
  expedice zboží/ služby dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli. Je-li platná cena totožná nebo
  nižší, než na objednávce, není zpětně dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli potvrzována a
  zboží/ služby je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky, případný rozdíl mu
  bude vrácen na účet. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající
  neprodleně o této skutečnosti informuje dealera nebo kupujícího nikoli spotřebitele, který může
  novou cenu přijmout nebo dodávku bez penalizace odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy
  dealerovi a kupujícímu nikoliv spotřebiteli sdělena platná cena pro danou objednávku.
 4. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění
  nabízeného zboží/ služby dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním
  objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Ceny na
  objednávce pro spotřebitele jsou tedy platné, již v okamžiku odeslání objednávky, přes
  internetový obchod www.rejzadoma.cz.
  V rekapitulaci objednávky je vždy uvedena cena vč. platné DPH. Toto přijetí dodavatel
  neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však
  toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze
  na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. ( např. vyprodání zásob)

VII. Platební
podmínky

 1. Platbu je možno realizovat následujícími způsoby:
  – Hotově – při osobním odběru
  – Na dobírku – při doručení zboží/ služby / platba hotově nebo kartou/
  – Platba předem bankovním převodem na účet prodávajícího
  – Platba na fakturu se splatností (pouze po splnění speciálních podmínek)
 2. Možné způsoby platby za zboží/ služby pro zákazníky ze zahraničí:
  – Hotově – při osobním odběru.
  – Platba předem bankovním převodem – zboží Vám bude vydáno osobně (resp. zasláno
  přepravní službou) až po připsání částky na bankovní účet prodávajícího. V tomto případě
  prosím kontaktujte svého obchodníka, který Vám zašle doklad s potřebnými údaji pro bankovní
  převod. Platba na fakturu se splatností (pouze pro dealery po splnění speciálních podmínek)

VIII. Dodací podmínky

 1. Osobní odběr
  zboží může převzít buď přímo kupující nebo pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná)
  podnikatelem nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně
  identifikovat a prokázat. V případě nesplnění této podmínky si prodávající vyhrazuje právo zboží/
  služby nevydat a zprošťuje prodávajícího jakékoli odpovědnosti za prodlení nebo za škodu.
 2. Zasílání přepravní službou v rámci ČR

zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou PPL a Českou poštou. Cena dopravného
včetně manipulačního poplatku se zboží je 99,- Kč vč. DPH u České pošty a 79,- Kč vč. DPH u
PPL. Maximální hmotnost jednoho balíku je 55 kg. Objednávky přijaté v pracovní den do 13:00
hod. budou zpravidla doručeny následující pracovní den. Při dodání je podnikatel povinen
překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky, poškození
krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo zjevně
poškozené zásilky. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný postup. Neúplnou nebo zjevně
poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo (+420) 774706789 nebo e-
mailem (rejzadoma.info@gmail.com) prodávajícímu. Podnikatel je povinen sepsat s dopravcem
zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-mailem
(rejzadoma.info@gmail.com). Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zboží/
služby dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem
přepravní služby. Reklamaci uplatňuje u přepravce prodávající. Pokud je převzetí zásilky
podnikatelem od dopravce stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné
reklamace neúplnosti nebo zjevného poškození dodávky žádný zřetel. Kupujícímu spotřebiteli se
doporučuje stejný postup. V případech, kdy je obal zásilky zjevně nepoškozen, ale došlo k
poškození přepravovaného zboží/ služby (např. nárazem, otřesem atd.) je dealer a kupující nikoli
spotřebitel nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky poškození reklamovat u přepravce
a neprodleně kontaktovat prodejce telefonicky na číslo (+420) 7747067898 nebo e-mailem
(rejzadoma.info@gmail.com) Rovněž je povinen poškozenou zásilkou a přepravovaným zboží/
službym dále nemanipulovat a ponechat si je u sebe pro řádné zadokumentování pracovníkem
přepravní služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Kupujícímu spotřebiteli se doporučuje stejný
postup v případě nedodržení výše uvedeného postupu daného přepravcem, prodávající nenese
za odpovědnost za případnou škodu vzniklou dealerovi a kupujícímu nikoli spotřebiteli při
přepravě zásilky.

 1. Zasílání přepravní službou do Slovenské republiky
  Do zahraničí zasíláme přepravní společností PPL. Maximální hmotnost jednoho expedovaného
  balíku je 30 kg. Cena dopravného včetně manipulačního poplatku se zboží/ službym je 11 EUR
  vč. DPH. Při dodání je kupující povinen překontrolovat spolu s přepravcem stav zásilky (počet
  balíků, neporušenost pásky, poškození krabice, případné poškození přepravovaného zboží/
  služby) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené
  zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na číslo
  (+420) 774706789 nebo e-mailem (rejzadoma.info@gmail.com) prodávajícímu a ihned s
  přepravcem sepsat zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat prodávajícímu faxem nebo e-
  mailem (rejzadoma.info@gmail.com.cz). S poškozenou zásilkou a přepravovaným zboží/ služby
  dále nemanipulovat a ponechat u kupujícího pro řádné zadokumentování pracovníkem přepravní
  služby. Reklamaci uplatňuje prodávající. Pokud je převzetí zásilky kupujícím od dopravce
  stvrzeno podpisem v dokladech dopravce nelze brát na dodatečné reklamace neúplnosti nebo
  zjevného poškození dodávky žádný zřetel. V případě nedodržení výše uvedeného postupu
  daného přepravcem, prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou při přepravě
  zásilky.
 2. Zasílání prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o.

zboží je možno kupujícímu doručit na jedno z výdejních míst společnosti Zásilkovna,s.r.o. v ČR.
Seznam těchto výdejních míst je uveden na www.zasilkovna.cz
Cena dopravného včetně manipulačního poplazku se zbožím je 55,- Kč vč. DPH.

IX. Záruční podmínky-
Storno rezervace

Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou, proces reklamace, vydávání záručního listu a
uplatnění práv z odpovědnosti za vady, upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou
součástí těchto obchodních podmínek.

 1. a) Příjemcem služby:
  Příjemce služby je oprávněn zrušit rezervaci služby obecně nejpozději 2 kalendářní dny před
  sjednaným termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době poskytovatele uvedené na webu) a
  sjednat v rámci doby platnosti certifikátu/poukazu/voucheru termín nový. Je-li ve specifikaci
  zážitku (v průvodním dopise, který je nedílnou součástí každého dárkového balíčku) uvedena
  jiná lhůta pro zrušení rezervace služby, platí tato lhůta, nikoli lhůta 2 kalendářních dnů dle
  předchozí věty.
  Pokud příjemce služby poruší svou smluvní povinnost dle předchozího odstavce a rezervace
  bude zrušena později než v uvedené lhůtě nebo pokud se klient k čerpání služby vůbec
  nedostaví, je příjemce služby oprávněn žádat o novou rezervaci v rámci doby platnosti
  certifikátu/poukazu/voucheru, je však povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu, jejíž výše
  bude odpovídat výši nákladů vynaložených poskytovatelem služeb, příp. dodavatelem služeb v
  souvislosti s původní rezervací, maximálně však ve výši ceny objednané služby.
  Klient je oprávněn v době platnosti certifikátu/poukazu sjednat termín poskytnutí služby po
  uplynutí platnosti certifikátu/poukazu, ovšem po uplynutí jeho platnosti již nelze tento termín ze
  strany Klienta měnit.
  Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Rezervaci nelze
  příjemcem služby stornovat. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby
  a dále bude tato informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému
  certifikátu/poukazu/voucheru..
 2. b) Poskytovatelem služeb:

Poskytovatel je oprávněn zrušit rezervaci služby nejpozději 2 kalendářní dny před sjednaným
termínem poskytnutí služby (a to v pracovní době do 17:30 hod.). Objednatel má v takovém
případě právo sjednat si termín nový. Pokud za této situace nebude možné si zážitek rezervovat
v rámci platnosti certifikátu/poukazu/voucheru, bude mu poskytovatelem služby doba platnosti
certifikátu/poukazu/voucheru prodloužena tak, aby mohl být rezervován nejbližší možný termín.
Storno rezervace učiněné poskytovatelem později než ve výše uvedené lhůtě, zakládá právo
příjemce služby na náhradu škody vzniklé mu v přímé souvislosti se zrušením rezervace (např.
účelně vynaložené náklady na dopravu do místa poskytnutí služby), a to maximálně do výše
ceny objednané služby. V tomto případě má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v
rámci platnosti certifikátu/poukazu, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti
certifikátu/poukazu, tak nejbližší možný termín.
Pokud však bude rezervace stornována z důvodu vyšší moci (zejména počasí, pokud má vliv na
poskytnutí služby apod.), má příjemce služby nárok na sjednání nového termínu v rámci platnosti
certifikátu/poukazu/voucheru, popř. nebude-li možný termín v rámci doby platnosti
certifikátu/poukazu/voucheru, tak nejbližší možný termín, nemá však nárok na náhradu škody
vzniklé mu v souvislosti se zrušením rezervace.
Zážitky pořádané v exkluzivním termínu se konají v předem určeném termínu. Exkluzivní termín
může být poskytovatelem stornován (z důvodu zásahu vyšší moci = počasí, apod) a přesunut na
jiný. O této skutečnosti bude objednatel informován při zakoupení služby a dále bude tato
informace uvedena v průvodním dopise přiloženém k zážitkovému certifikátu/poukazu.
U některých služeb platí specifické storno podmínky. Jejich znění je vždy uvedeno na průvodním
dopise, který je součástí objednaného zážitku.

X. Odstoupení od
kupní smlouvy

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího – spotřebitele:
  Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém
  obchodě), má spotřebitel
  v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy
  do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží/
  služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží/
  služby). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v
  předchozí větě.

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14
dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s
uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.
Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný
prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy
může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího rejzadoma.info@gmail.com.
V případě, že spotřebitel dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od spotřebitele (kromě částky představující dodatečné náklady na
dodání zboží/ služby vzniklé v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání zboží/ služby,
který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží/ služby nabízený prodávajícím) do
14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od spotřebitele přijal, pokud spotřebitel neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn
vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží/ služby spotřebitelem či jiným
způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady.
Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky spotřebiteli dříve, než mu kupující zboží/ služby vrátí nebo prokáže, že zboží/ služby
prodávajícímu odeslal. Maximálně však do 30-ti dnů.
Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost
bezplatného zapůjčení zboží/ služby. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od
smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy
vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí
bylo zboží/ služby zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu
jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží/ služby poškozeno jen
částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok
na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.
Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Na kupní cenu,
která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady
spojené s vrácením zboží/ služby.
Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského
zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

● o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před
uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil
spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
● o dodávce zboží/ služby nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od
smlouvy
● o dodávce zboží/ služby, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu,
● o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však
neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných
než vyžádaných náhradních dílů,
● o dodávce zboží/ služby v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z
hygienických důvodů jej není možné vrátit,

● uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby

 1. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany podnikatele jako kupujícího nikoliv spotřebitele:
  Podnikatel má právo odstoupit od kupní smlouvy dle příslušných ustanovení občanského
  zákoníku v platném a účinném znění. Při chybné objednávce ze strany podnikatele a následné
  výměně zboží/ služby (v původním balení bez porušení) si prodávající vyhrazuje právo účtovat
  storno poplatek ve výši 10% z ceny vráceného zboží/ služby na uhrazení prokazatelně
  vynaložených nákladů. Tímto není dotčeno právo prodávajícího rozhodnout se, zda bude vrácení
  zboží/ služby akceptovat či nikoliv. Storno poplatek až do výše 100% ceny vráceného zboží/
  služby bude prodávajícím uplatněn v případě, že se bude jednat o chybnou objednávku na zboží/
  služby, které bylo speciálně objednáno pro podnikatele, na základě kupní smlouvy. Prodávající
  má povinnost, v případě přijetí takovéto objednávky, upozornit kupujícího na takové zboží/ služby
  písemnou formou.
  Podnikatel zboží/ služby nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž
  rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), nemá tedy právo na odstoupení ve 14 denní lhůtě,
  neboť zákon tuto možnost neuvádí.
 2. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:
  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 3. a) zboží/ služby se již nevyrábí nebo nedodává
 4. b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží/ služby ( neplatí pro
  spotřebitele viz odst. IV. )
 5. c) v případě zjevné chyby v ceně zboží/ služby (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento
  typ/druh zboží/ služby obvyklá), pokud nebude u daného zboží/ služby zcela jasně
  uvedeno, že se jedná o mimořádnou slevu” nebo “akce” nebo jiné označení obdobného
  významu.
  Ve výše uvedených případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut
  další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka
  převedena zpět na jeho účet nebo adresu
  v nejkratším možném termínu.
 6. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 7. Příjemce služby souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zboží/ službym,
  službami nebo podnikem poskytovatele služeb na elektronickou adresu příjemce služby
  a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služeb na elektronickou
  adresu příjemce služby.
 8. Příjemce služby souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je
  nákup na internetové stránce možné provést a závazky poskytovatele služeb z kupní
  smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač příjemce služby,
  může příjemce služby souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XI. Závěrečná
ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.01.2020
 2. Upozorňujeme, že obrázky uvedeny u zboží/ služby jsou pouze informativní. Přesné
  informace vám budou obratem sděleny telefonicky, případně zaslány e-mailem.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího
  upozornění. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu
  účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 4. Kupující svou objednávkou stvrzuje, že souhlasí se všemi výše uvedenými body v plném
  rozsahu.
Close Menu
×
×

Cart